introductie brede school schoollied schoolgids- protocollen bestuur contact-directie zorg-IB formu-lieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouderraad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school


MR - medezeggenschapsraad

 

Het personeel en de ouders van de Dolfijn hebben recht op inspraak. Dit is ook te begrijpen, als we letten op het belang van het reilen en zeilen van een school.

In ons land is voor scholen een Medezeggenschapsraad verplicht. De MR van de Dolfijn bestaat uit 6 leden. Drie leden zijn gekozen uit en door ouders (de oudergeleding) en drie uit het personeel (de personeelsgeleding). De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar.
 
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit:
 
 
Oudergeleding
 
                           

 Maartje van der Wal

Rianne van Gelder Kim Hofhuis
beroep: beroep: beroep:
Ik werk als manager Deltion Business bij het Deltion College. Deltion Business is de afdeling binnen het Deltion College dat zich dagelijks bezighoudt met de verkoop, het faciliteren en het innoveren van volwassenonderwijs op mbo niveau, in de regio Zwolle.  
 

Ik ben juridisch adviseur maatschappelijke ondersteuning bij de Gemeente Dalfsen. Dit betekent in de praktijk, dat ik consulenten en beleidsmedewerkers ondersteun in vraagstukken op het gebied van jeugdzorg, veiligheid, uitkeringen, regelingen, hulpmiddelen, begeleiding, huishoudelijke hulp en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik werk bij de provincie Overijssel als clusterleider energietransitie voor de gebouwde omgeving. Vanuit de provincie ondersteunt mijn team de Overijsselse gemeenten en woningcorporaties om de gebouwde omgeving te verduurzamen.
kinderen: kinderen: kinderen:

 Anne zit in groep 2
Yfke zit nog niet op school

 
Jasper zit in groep 6
Maarten zit in groep 4
Lotte zit in groep 8
Jop zit in groep 5
Siem zit in groep 2
persoonlijke boodschap: persoonlijke boodschap: persoonlijke boodschap:


Onderwijs heeft mijn interesse en met name de ontwikkelingen en innovatieve kant ervan. Door lid te worden van de MR hoop ik hierin mijn steentje bij te kunnen dragen.

Als ouder met een hele sociaal juridische achtergrond en kennis van passend onderwijs hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen waar de school voor staat.

Graag wil ik als lid van de MR bij dragen aan de ontwikkeling van de school en zo ook aan de ontwikkeling van onze kinderen.
 
 
Personeelsgeleding

 
Anita Disselhorst Ilse Hoogeslag Janine Nijenhuis
leerkracht groep 6  IB- er leerkracht groep 3

De MR vergadert regelmatig over onderwerpen die voor personeel en ouders van belang zijn. Beleidsplannen op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied komen hierbij aan de orde.
 
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, net als de agenda en de notulen. U kunt hierover verdere informatie krijgen bij de MR-leden en op de website van de Dolfijn. 

De vergaderdata van schooljaar 2022-2023 

- maandag 3 oktober 2022
- dinsdag 15 november 2022
- woensdag 14 december 2022
- maandag  20 februari 2023
- woensdag  19 april 2023
- woensdag  21 juni 2023
- woensdag  19 juli 2023

 
Er is een reglement voor de MR waarin alle zaken formeel zijn geregeld en vastgelegd. Belangrijk is dat de MR. informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht heeft. Dit betekent dat de directie de MR informeert, advies en soms instemming vraagt met betrekking tot de onderwerpen als grondslag van de school, regels op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, aanstellingsbeleid personeel en overige zaken.
 
De MR vindt het belangrijk aanspreekbaar te zijn voor ouders en personeel. Dit kan rechtstreeks of op een vergadering. De medezeggenschapsraad heeft een eigen e-mailadres.

Wilt u iets kwijt, mail dan naar: mr@dolfijnheino.nl

Lees hieronder meer van en over de MR door op de links te klikken.

Medezeggenschapsreglement voor de basisschool

Medezeggenschapsregelement 2019-2021

Jaarverslag 2021-2022

Notulen februari 2023

Notulen december 2022

Notulen november 2022

Notulen oktober 2022

Notulen juni 2022

Notulen mei 2022

Notulen april 2022

Notulen maart 2022

Notulen februari 2022

Notulen december 2021

Notulen oktober 2021

Notulen september 2021

Notulen juni 2021

Notulen mei 2021

Notulen februari 2021

Notulen januari 2021

Notulen september 2020

Medezeggenschapsraad Basisschool de Dolfijn