introductie brede school schoollied schoolgids- protocollen bestuur contact-directie zorg-IB formu-lieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouderraad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school


MR - medezeggenschapsraad

 

Het personeel en de ouders van de Dolfijn hebben recht op inspraak. Dit is ook te begrijpen, als we letten op het belang van het reilen en zeilen van een school.

In ons land is voor scholen een Medezeggenschapsraad verplicht. De MR van de Dolfijn bestaat uit 6 leden. Drie leden zijn gekozen uit en door ouders (de oudergeleding) en drie uit het personeel (de personeelsgeleding). De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar.
 
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit:
 
 
Oudergeleding
 
 image.png                          

 Maartje van der Wal

Rianne van Gelder Kim Hofhuis
beroep: beroep: beroep:
In werk als manager bij Deltion College te Zwolle. Hier hou ik mij bezig met het volwassenonderwijs op mbo niveau en als netwerkpartner in de arbeidsmarkt van de regio Zwolle. 
 

Ik ben juridisch adviseur maatschappelijke ondersteuning bij de Gemeente Dalfsen. Dit betekent in de praktijk, dat ik consulenten en beleidsmedewerkers ondersteun in vraagstukken op het gebied van jeugdzorg, veiligheid, uitkeringen, regelingen, hulpmiddelen, begeleiding, huishoudelijke hulp en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik werk als programmamanager klimaatadaptatie voor het waterschap Drents Overijsselse Delta. Vanuit het waterschap werk ik samen met andere overheden om ons gebied aan te passen aan het veranderende klimaat. 
 
kinderen: kinderen: kinderen:

Anne zit in groep 3
Yfke zit in groep 1

 
Jasper zit in groep 7
Maarten zit in groep 5
Lotte is van school 
Jop zit in groep 6
Siem zit in groep 3
persoonlijke boodschap: persoonlijke boodschap: persoonlijke boodschap:


Onderwijs heeft mijn interesse en met name de beleidsmatige en innovatieve kant ervan. Door lid te zijn van de MR, hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan de verdere (door)ontwikkeling van de school en daarmee onze kinderen.

Als ouder met een hele sociaal juridische achtergrond en kennis van passend onderwijs hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen waar de school voor staat.

Graag wil ik als lid van de MR bij dragen aan de ontwikkeling van de school en zo ook aan de ontwikkeling van onze kinderen.
 
 
Personeelsgeleding
 
 
 
Lise Wichers Ilse Hoogeslag Janine Nijenhuis Lise Wichers
leerkracht groep 5  IB- er leerkracht groep 3 leerkracht groep 5

De MR vergadert regelmatig over onderwerpen die voor personeel en ouders van belang zijn. Beleidsplannen op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied komen hierbij aan de orde.
 
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, net als de agenda en de notulen. U kunt hierover verdere informatie krijgen bij de MR-leden en op de website van de Dolfijn. 

De vergaderdata van het huidige schooljaar zijn: 

- dinsdag 12 september 2023
- maandag 9 oktober 2023
- dinsdag 7 november 2023
- dinsdag 12 december 2023
- woensdag 28 februari 2024
- maandag 22 april 2024
- dinsdag 18 juni 2024
- woensdag 10 juli 2024

 
Er is een reglement voor de MR waarin alle zaken formeel zijn geregeld en vastgelegd. Belangrijk is dat de MR. informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht heeft. Dit betekent dat de directie de MR informeert, advies en soms instemming vraagt met betrekking tot de onderwerpen als grondslag van de school, regels op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, aanstellingsbeleid personeel en overige zaken.
 
De MR vindt het belangrijk aanspreekbaar te zijn voor ouders en personeel. Dit kan rechtstreeks of op een vergadering. De medezeggenschapsraad heeft een eigen e-mailadres.

Wilt u iets kwijt, mail dan naar: mr@dolfijnheino.nl

Lees hieronder meer van en over de MR door op de links te klikken.

Medezeggenschapsreglement voor de basisschool

Medezeggenschapsregelement 2019-2021

Jaarverslag 2022-2023

Notulen september 2023

Notulen juli 2023

Notulen juni 2023

Notulen april 2023

Notulen februari 2023

Notulen december 2022

Notulen november 2022

Notulen oktober 2022Medezeggenschapsraad Basisschool de Dolfijn