introductie brede school schoollied schoolgids- protocollen bestuur contact-directie zorg-IB formu-lieren downloads
team school-tijden leerling-raad MR ouderraad ouders continu- rooster klachten-regeling opleidings
school


introductie

 
Een dolfijn geeft een beeld van ruimte, van je vrij bewegen in het water. Van zelf kiezen waar je wanneer heen wil gaan. Dit beeld past bij hoe wij denken over de begeleiding van kinderen. Vandaar ook onze keus om als Daltonschool te werken waar deze begrippen centraal staan:
- Eigen verantwoordelijkheid
- Samenwerking
- Zelfstandigheidsontwikkeling
 
Een dolfijn is een zeer geliefd dier. Hij staat bekend als sociaal, nieuwsgierig en intelligent. We willen nieuwsgierigheid en sociaal gedrag bij de kinderen bevorderen. De verschillende intelligenties van de kinderen willen we helpen ontwikkelen. Een dolfijn is een populair dier bij kinderen. We denken dan ook dat deze naam de kinderen zeer zal aanspreken. Tenslotte bestaat het woord dolfijn uit de delen dol en fijn.  Hiermee willen we aangeven dat we het erg belangrijk vinden dat de kinderen plezier hebben op school en dat ze zich er veilig kunnen voelen.

We beschikken sinds maart 2012 over een geheel nieuw gebouw.
We werken volgens het Daltonconcept om onze visie waar te maken. Wat dat betekent ziet u in het onderdeel Dalton op deze website.
Wat maakt onze school nu herkenbaar ? 
 

de Dolfijn in een notendop;

 

een goede opbouw naar steeds meer zelfstandigheid

 
Een duidelijke lijn in zelfstandig werken.
 
Zelf problemen  leren oplossen geeft zelfvertrouwen.
 
Goede opbouw van planbord naar dagtaak en weektaak.
 
Leren maken van eigen keuzes.
 
Leren omgaan met eigen verantwoordelijkheid binnen het werk.
Veel begeleiding in dit proces.
 

goede onderwijsmethoden en goede zorg voor elk kind

 
Kinderen krijgen de uitleg die ze nodig hebben.
 
Materialen voor kinderen die iets meer kunnen.
 
Materialen voor begeleiding van sociale en emotionele ontwikkeling.
 
Zo veel mogelijk begeleiding binnen de klas van kinderen die iets extra's nodig hebben.
 
Opvang van kinderen met een eigen leerweg.
Extra aandacht voor begeleiding van kinderen met lees/spellingproblemen (dyslexie).
 

goede samenwerking tussen ouders en school

We zijn samen verantwoordelijk.
 
We hebben hetzelfde doel: geluk en brede ontwikkeling van elk kind.
 
We willen laagdrempelig zijn (inloopkwartier, open huis, informatieavonden, open lesdagen) en elkaar goed op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind.
Diverse mogelijkheden voor ouderhulp op school.

 

kijk rond op de Dolfijn

(virtuele rondleiding): klik hieronder!


 

Katholiek onderwijs

 
Het gaat ons vooral en allereerst om de praktijk van alledag. Hoe ga je met elkaar om?
 
Vertaling van de normen en waarden die Jezus voorleefde naar de tijd van nu (o.a. leven is waardevol, elk mens is uniek en verdient respect, we komen op voor de zwakkere, we komen op tegen onrecht).
 
Een open oog voor de wereld om ons heen.
 
We hebben positieve verwachtingen en een optimistische kijk op kinderen, ouders, alle betrokkenen en de parochie.
Duidelijke regels die we samen met de kinderen opstellen.
Werken met de methode "Kanjertraining". Kinderen leren hierbij gedrag van anderen en zichzelf te herkennen en benoemen. Ze leren hoe ze gewenst gedrag kunnen laten zien en ook hoe ze dit bij anderen voor elkaar kunnen krijgen.
 
Een omgangsprotocol waarin kinderen de ruimte krijgen om aan te geven hoe we met elkaar willen omgaan.
 
Speciale aandacht voor samenwerking.
Positief taalgebruik naar kinderen.
 

kanjertraining

De Dolfijn is een zogenaamde Kanjerschool. Dit is de basis van de manier waarop we met elkaar om (willen) gaan. Hieronder geven we een korte toelichting.

Wat is de kanjertraining en voor wie is het?

De kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de kanjertraining is gebouwd, zijn:

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Je bent niet zielig
We lachen elkaar niet uit

De Kanjertraining is bedoeld voor kinderen die willen leren om beter voor zichzelf op te komen en/of beter met anderen om te gaan. Het kan zijn dat het kind het in de groep of omgeving gewoon slecht getroffen heeft, maar vaak zijn kinderen sociaal onhandig. Dit kan zich op verschillende manieren uiten: ze lachen om alles, spelen de baas, zijn verlegen, stellen zich afhankelijk op of zijn juist agressief en doen alsof het hen allemaal niet raakt.

Voor kinderen die vaak een van deze vormen van gedrag laten zien en die dit willen veranderen is de kanjertraining een uitkomst. Duizenden kinderen hebben de training al gevolgd en met succes!!

Wie zijn de hoofdfiguren in de kanjertraining?

DE PESTVOGEL
DE ANGSTHAAS
DE AAP
DE KANJER
Ik ben niet erg sociaal en agressief van gedrag en mag graag andere dwingen en overheersen (domineren). Ik wil altijd winnen dus moet jij verliezen. 

De pestvogel vindt zichzelf heel wat en wil altijd de baas spelen. Andere kinderen zijn in de ogen van de pestvogel allemaal sukkels die maar beter naar hem of haar kunnen luisteren.
De pestvogel is een uitdager, bazig, een hork, een pester.

Bij dit gedrag hoort het zwarte petje.
Ik bemoei me nergens mee omdat ik bang ben. Ik denk dat ik niets kan. De ander wint toch altijd dus geef ik maar toe.
 


Het konijn is vaak bang en valt liefst zo min mogelijk op. Het komt slecht voor zichzelf op en wordt vaak gepest. Het konijn kruipt vaak weg in een hoekje, is vermijdend en faalangstig.

Bij het gedrag van het konijn hoort het gele petje
Ik ben een echte meeloper, trap altijd lol en neem niets serieus. Ik denk dat je een ruzie of een probleem altijd met een grap kan oplossen.
  

Het aapje doet overal lacherig over en neemt niets of niemand serieus. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen en vriendjes te worden met de pestvogel om zo niet zelf gepest te worden.
Het aapje is een grapjurk. uitslover, meeloper, aansteller, malloot.

Bij het gedrag van het aapje hoort het rode petje.
Ik heb zelfvertrouwen, en durf iemand te confronteren en durf voor mijn mening uit te komen. Soms win ik soms wint de ander. Ik kan goed samenwerken.
 


De tijger doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder anderen bang te maken. De tijger geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel, is te vertrouwen, is aanspreekbaar op zijn gedrag en neemt anderen en zichzelf serieus.
Het gedrag van de tijger wordt gekoppeld aan het witje petje

Achtergrondinformatie
Gerard Weide ontwikkelde de Kanjertraining. Op diverse basis- en middelbare scholen in Almere en in zijn praktijk heeft hij de cursus de afgelopen jaren al aan honderden kinderen - ook samen met hun ouders - gegeven. "Ik krijg driehonderd kinderen per jaar in mijn praktijk. Dat vind ik abnormaal veel. Er zitten agressieve kinderen bij, hoogbegaafde kinderen, verlegen kinderen, kinderen met leerstoornissen. De meesten hebben een gebrek aan zelfwaardering, sommigen lijden aan zelfoverschatting.
Er is weinig onderling vertrouwen en respect voor elkaar. Ze overschrijden andermans grenzen, of laten hun grens overschrijden, omdat ze zich niet bewust zijn dat er een grens is." Weide zoekt de sleutel in het leren verwoorden van gevoelens. "Als ik kinderen van tien, elf jaar vraag wat een verdrietig gevoel is, weet je wat ze dan zeggen? Een begrafenis.
Een blij gevoel is voor hen een verjaardag. Ze halen situatie en gevoel door elkaar. Net zoals je taal en rekenen aanleert, moet je ook gevoelens aanleren. Kinderen moeten leren reageren vanuit hun gevoel, thuis en op school: "Nee, dit vind ik niet fijn. Stop ermee.'"
 
Het doel
Het doel van de Kanjertraining is kinderen leren normaal sociaal te functioneren. "Weerbaar vind ik geen goed woord, het is geen zelfverdediging. Kinderen moeten leren niet alles op zichzelf te betrekken. Ze moeten leren denken: 'met hem is iets mis, niet met mij'."
Weide leidt de kinderen op tot 'kanjer' met een heus kanjerdiploma. Een brullende tijgerkop prijkt boven de tekst met een hoog 'Tsjakkaa!'-gehalte: "Hier ben ik. Het is goed dat ik er ben. Er zijn mensen die van mij houden. Niet iedereen vindt mij aardig, dat hoort zo. Ik luister wel goed naar kritiek. Ik zeg wat ik voel en wat ik wil. Ik ben verstandig. Is iemand vervelend dan haal ik mijn schouders op. Ik gedraag me als een kanjer, want ik ben een kanjer".

Dit moet leiden dat kinderen de volgende doelen bereiken:
- kunnen zichzelf goed voorstellen;
- denken positief over zichzelf
- kunnen zeggen: er zijn mensen die van mij houden;
- kunnen zeggen: niet iedereen is een vriendin of een vriend van mij, en dat hoort zo;
- kunnen zich voornemen te luisteren naar kritiek;
- kunnen hun schouders ophalen als iemand met opzet blijft pesten en denken: die is niet wijzer, daar
  heb je weer zo'n pestkop;
- kunnen maatregelen nemen als ze worden lastig gevallen: dan ga ik het nooit alleen oplossen. Ik zoek altijd steun, bij   vrienden, mijn ouders of een leerkracht.

Bijzondere dingen kunnen gebeuren als je kinderen positief benadert en positieve verwachtingen blijft koesteren (niet tegen beter weten in). Benader kinderen van uit hun mogelijkheden en niet van uit hun onmogelijkheden.

Op de Dolfijn krijgen alle groepen de Kanjertraining van hun eigen leerkracht. Alle leerkrachten hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd en hebben een licentie om een kanjertraining te geven.

Wie zijn er betrokken bij de kanjertraining?

- de leerlingen
- de groepsleerkracht
- de ouders
 
Het succes van de kanjertraining is onder meer gelegen in de deelname van ouders.


 
Boek voor ouders en leerkrachten
Er is een kanjerboek voor ouders en docenten geschreven vanuit het perspectief van de Kanjertraining. Dit boek geeft achtergrondinformatie voor ouders en leerkrachten over de aanpak en de zienswijze van de Kanjertraining. Het bevat uitstekende en concrete informatie. U kunt deze bestellen via www.kanjertraining.nl. Het boek kost 20 euro.

meer informatie


Meer informatie kunt u lezen in onze schoolgids.